Om os

Hadsten Varmeværk A.m.b.A. blev etableret ved en stiftende generalforsamling på Hadsten Kro tirsdag den 21. juni 1960. En arbejdsgruppe havde sat sig det mål at levere den fornødne varme på bedste og billigste måde og havde fundet, at fjernvarmen var det rigtige svar herpå.

Arbejdsgruppen kom til at udgøre den første bestyrelse. Økonomien sikredes ved kommunegaranti.

I august nedsattes et forretningsudvalg bestående af formanden og kassereren. Der oprettedes konti i byens tre pengeinstitutter.

Bestyrelsen optog lån på i alt 625.000 kr. i Kreditforeningen af Kommuner i Danmark og fordelte provenuet blandt pengeinstitutterne. Som projektfirma valgtes Ladegaard & Co.

Et nyt boligprojekt var under opførelse, og allerede i november fik varmeværket en forespørgsel fra byggeaktieselskabet ”Æbleparken”.Første varmeledning
I maj 1961 fik værket tilladelse til at nedlægge sin første varmeledning, og den første udbygning foretoges i flere afdelinger. Hadsten Husholdningsskole indledte forhandlinger om tilslutning. Alt imens fortsatte udbygning af ledningsnettet.

I 1967 tilsluttedes byens nye skole og et nyt andelsboligprojekt samtidig med et nyudstykket boligprojekt.

Der var bygget ny varmecentral i den pågældende bydel.

Værket fyrede med olie, og i forbindelse med oliekrisen i 1973 blev der indgået aftale med værket i Langå om fælles indkøb af olie.

I 1980 indkøbes en ny olietank til det østre værk.Halmværk
Bestyrelsen fandt i 1981 tiden moden til at undersøge mulighederne for indkøb af et kulfyringsanlæg. Spildvarme fra Svejstrup og Studstrupværket var dog også aktuel. I 1985 kom alternative brændselsformer på bestyrelsens dagsorden, og herunder nævntes halm som mulighed.

Etablering af et egentligt halmfyringsværk med en sydlig placering drøftedes første gang i 1987.

Der var stor interesse for denne løsning, som skulle indeholde en administrationsbygning.

Interessen manifesteredes i, at varmeværket deltog i en  messe i Hadsten Centret i 1992 under temaet: Miljø og Energi.

Den første lange tid fik værket leveret halm fra landmænd på Fyn, da de lokale landmænd var for dyre. I 1994 kom der et konkurrencedygtigt tilbud fra de lokale landmænd, der nu var sammensluttet i en forening. 40 landmænd er i dag leverandører herfra.

Værket får i 1997 brug for mere plads og køber nabogrunden, som indtil da har huset et betonværk.En moderne virksomhed
I dag er Hadsten varmeværk en moderne virksomhed ejet af ca. 2.935 forbrugere og en omsætning på 36 millioner. Til at servicere forbrugerne er der 8 ansatte som har deres daglige gang på værket.

Varmeværket har 2 halmkedler, 1 træpillekedel samt 2 gaskedler på Toftegårdsvej og et ledningsnet på over 123 km. Derudover har varmeværket 2 gaskedler på Hovvej - disse bruges til at dække spidsbelastningsperioderne i den nordøstlige del af byen.  

Varmeværket har 2019 etableret et 24.517 kvm stort solvarmeanlæg som producerer mellem 16 og 20 % fjernvarme samt akkumuleringstank på 6000 kubikmeter.

I 2023 udvidede værket sit forsyningsområde til Hadbjerg, og udvider det yderligere til Selling i 2025.